Ders İçerikleri

EC 101Ekonomiye Girişi 1
Kredi:
3
Ekonominin doğası, kapsamı ve yöntemleri; fiyat sistemine genel bakış; tüketici davranışları; firma kuramı; Türk ekonomisinden açıklayıcı örnekler ve uygulamalar.
EC 102Ekonomiye Giriş 2
Kredi:
3
Milli gelir ve milli gelirin belirlenmesi, milli gelirdeki değişimler, kamu maliyesi, para ve bankacılık, uluslararası ticaret, makroekonomik politika, ekonomik büyüme ve gelişme, Türk ekonomisinden örnekler ve uygulamalar.
EE 101Elektrik Mühendisliğine Yönlendirme
Kredi:
3
Elektrik mühendisliğinin temel bileşenleri: Aygıtlar, devreler ve sistemler. Bu bileşenlerin ilişkileri ve mühendislik yöntemleri. Mühendislik mesleğinin toplumsal ve ahlaki yönlerinin tartışılması. Öğretim üyelerinin ve araştırma alanlarının tanıtımı. Öğrencilerin genel ve bölüme karşı sorumlulukları. Teknik yazımın biçim, kural ve gelenekleri. Sözlü ve yazılı sunu araçları ve teknikleri. Laboratuvar çalışmaları.
EE 201Elektrik Devreleri I
Kredi:
4
Devre elemanları ve Kirchhoff kanunları. Direnç devrelerin çözümlenmesi. Ağ kanıtsavları. Zamandan bağımsız doğrusal ve türevsel denklemlerin çözümleri. Birinci ve ikinci derece devrelerin çözümlenmesi. İşlemsel kuvvetlendiriciler. Sinüzoidal kalıcı durum çözümlemesi. Güç hesapları ve üç fazlı dengeli devreler. İki kapılı ağlar.
EE 202Elektrik Devreleri II
Kredi:
4
Elektrik devrelerinin frekans uzayında analizi. Doğrusal, zamanla değişmeyen decrelerin Laplace dönüşümü kullanılarak çözümü. Durum denklemlerinin kurulması ve çözülmesi. İki-kapılı gösterimler. Filtre tasarımı.
Prerequisite:
EE 201
EE 210 Elektrik Mühendisliğine Giriş
Kredi:
3
Elektrik devrelerinin temel eleman ve prensipleri: devre eleman parametreleri ve ölçüm cihazları. Kirchoff kanunları, döngü ve düğüm analizi. DC, sinüs ve üssel biçimli uyarma karşısında devre cevabı: anahtarlama devreleri, empedans, devre fonksiyonları, Fourier serileri, faz oku yöntemi, etkin ve tepkin güç, güç faktörü. Transformatörler ve üç-fazlı sistemler.
EE 212Elektronik Mühendisliğine Giriş
Kredi:
3
Metal ve yarıiletkenlerde iletim mekanizması. Yarıiletkenlerde katkılama; p-n jonksiyonu. Diyot karakteristiği ve uygulamaları. Güç kaynakları. Bipolar transistörün çalışması. Transistör karakteristiği, transistör kutuplama. JFETin çalışması ve kutuplanması. MOSFET’in çalışması ve kutuplanması. Sayısal elektroniğe giriş. Mantık aileleri: RTL, DTL, TTL, ECL, NMOS ve CMOS. MSI mantık: Yolseçiciler, kodçözücüler vb. Bellek devreleri: ROM ve RAM’ler.
Prerequisite:
EE 210
EE 214Elektrik Mühendisleri İçin Olasılık
Kredi:
3
Olasılığın temelleri. Rastgele değişkenler, olasılık dağılım ve yoğunluk fonksiyonları ve bazı özel fonksiyonlar. Tek bir rastgele değişken üzerinde işlemler: Rastgele değişkenin beklenti değeri, momentleri ve transformu. Rastgele değişken vektörü, ortak dağılım ve yoğunluk fonksiyonları. İstatistiksel bağımsızlık. Birden çok rastgele değişken üzerinde işlemler.
EE 232Yarıiletkenler ve Elektronik Aygıtlar
Kredi:
3
Yarıiletkenlerin özellikleri, Yarıiletkenlerde akım iletim mekanizmaları, pn jonksiyonları, pn jonksiyon diyodun çalışması, Diyot çeşitleri, Bipolar jonksiyon transistörün çalışması, MOSFET’in çalışması, diğer transistör tipleri.
Prerequisite:
Phys 201 veya öğretim elemanı onayı
EE 241Elektrik Mühendisleri için Bilgisayar Araçları
Kredi:
2
Matlab ifadeleri, sabitler, değişkenler ve diziler. Grafik çizimi. Yordamlar ve fonksiyonlar. Matlab dil yapısı. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI). Matlab ile doğrusal cebir. PSpice’a genel bakış, Devre şemaları, şematik kurallar, çözümleme çeşitleri, PSpice ile modelleme ve analog sayısal karma benzetim, PSpice ile ölçüm. Labview ile programlama.
EE 243Sayısal Sistemler
Kredi:
2
Sayı sistemleri, Boole cebiri, mantık ağları ve yalınlaştırılması. Kapılarla mantık tasarımı. Orta ölçekli tümleştirme (MSI) ve yüksek ölçekli tümleştirme (LSI) teknolojileri. Birleşimsel ve ardışıl devreler. Sayıcılar ve kayan yazmaçlar.
EE 244Sayısal Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Sayısal tasarım dilleri, sayısal devre sentezi, bilgisayar mimarisi, aritmetik mantık yapıları, bellek ve kontrol birimleri, mini- ve mikro-bilgisayar sistemleri. Alan Programlamalı Kapı Dizileri (FPGA). Laboratuvar çalışmaları.
Prerequisite:
EE 243
EE 271Sinyaller ve Sistemler-I
Kredi:
3
Zamanda sürekli sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim integrali. Zamanda sürekli periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda sürekli sinyallerin Fourier dönüşümleri. Laplace dönüşümü. Elektrik devreleri uygulamaları.
EE 272Sinyaller ve Sistemler - II
Kredi:
3
Zamanda ayrık sinyaller ve sistemler, sistemlerin temel özellikleri. Doğrusal ve zamanda değişmez sistemler, evrişim toplamı. Zamanda ayrık periyodik sinyallerin Fourier serileri ile gösterimi. Zamanda ayrık sinyallerin Fourier dönüşümleri. Örnekleme. Z-dönüşümü. Ayrık zamanlı süzgeçler.
Prerequisite:
EE 271
EE 304Enerji Dönüşümü
Kredi:
3
Enerji, teknoloji ve kaynaklar: Fosil yakıtlar, nükleer, güneş ve diğer enerji kaynakları. Üç fazlı sistemler ve mıknatıslı devreler. Transformatörler: İdeal ve fiziksel modeller, eşdeğer devreler ve transformatör testleri. Elektromekanik enerji dönüşümü. Verimlilik ve süreç performansı. Algılayıcılar ve eyleyiciler: Röleler, adımlı ve konumlamalı sistemler, anahtarlamalı relüktans motorları, eşzamanlamalı relüktans motorları, doğru akım motorları. Simetrik dalgalı akım senkron motorlar. Simetrik dalgalı akım endüksiyon motorları.
Prerequisite:
EE 201
EE 310 Aydınlatma
Kredi:
3
Aydınlatma tanımları ve aydınlatmada ölçme. Aydınlatma hesapları. Işık kaynakları, Aydınlatma tasarımı. Sokak aydınlatması, ışıklandırma ve estetik aydınlatma. Kablolama sistemleri. Projeler.
EE 330 Katı Hal Elektroniği
Kredi:
3
Dalga mekaniğine giriş, istatistiksel fizik, kristal yapılar, bant teorisi, relaksasyon olayı ve elektronik iletkenlik. Yarıiletkenlere ve yarıiletken aygıtlarda uygulalar.
Prerequisite:
EE 333
EE 333Elektronik I
Kredi:
3
Diyot karakteristikleri ve uygulamaları. Güç kaynakları. BJT karakteristikleri. BJT kutuplaması. Küçük işaret modellemesi ve analizi. MOSFET karakteristikleri ve kutuplaması;. FET küçük işaret modellemesi ve analizi. Çok katlı yükselteçler. Birbirine bağlama teknikleri ve frekans cevabı. Farksal yükselteçler. Transistörlerin yüksek frekans modellemesi.
Prerequisite:
EE 201, EE 232
EE 334Elektronik II
Kredi:
3
Geribesleme ve geniş bant teknikleri. Analog tümleşik devreler. İşlemsel yükselteçler. Güç yükselticileri. Süzgeçler ve osilatörler. Ddüzenlenmiş güç kaynakları.
Prerequisite:
EE 333
EE 335Elektronik Laboratuvarı I
Kredi:
1
Transistor kutuplama. Transistör parametrelerinin ölçümü. Doğru akım güç kaynakları ve kararlılaştırılmış devreler. Doğrusal ve doğrusal olmayan dalga şekillendirme.
EE 336Elektronik Laboratuvarı II
Kredi:
1
Tek katlı ve çok katlı transistör kuvvetlendiricileri; elektronik devrelerde geri besleme ve sıklık yanıtı. Çok titreşimli devreler, mantık kapıları ve işlemsel kuvvetlendiriciler.
Prerequisite:
EE 333
EE 342Elektrik Mühendisleri için Sayısal Yöntemler
Kredi:
3
Veri yapıları, yapısal programlama. Çok boyutlu eniyileme problemlerinin sayısal çözümü, yakınsama özellikleri, gradyan ve Newton yöntemleri. Doğrusal, doğrusal olmayan ve diferansiyel denklemlerin çözümü, sayısal tümlev.
EE 351Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi:
3
Diferansiyel denklemler, transfer fonksiyonu ve Laplace transform yöntemleri ile doğrusal kontrol sistemlerinin analizi. Kapalı döngü sistemlerin kararlılığı. Routh Hurwitz ve kök yereğrisi yöntemleri. Frekans uzayında sistem analizi. Frekans yanıtı metoları. Bode ve kutupsal grafik yöntemleri. Nyquist kararlılık teoremi. Kontrol sistemleri tasarımına giriş.
Prerequisite:
MATH 202, EE 201
EE 352Sistem Dinamiği ve Kontrolü
Kredi:
3
Lineer kontrol sistemlerinin diferansiyel denklemlerle analizi ve Laplace dönüşümleri kullanılarak transfer fonksiyonu yöntemleri. Kapalı çevrim sistemlerin kararlılığı. Routh-Hurwitz kriteri, kök-yer diyagramları. Frekans alanında sistem analizi. Bode, kutup çizimleri ve Nichols çizelgeleri. Nyquist kararlılık kriteri. Lineer kontrol sistemlerinin tasarımına ve optimizasyonuna giriş, kompanzasyon teknikleri.
EE 363Elektromanyetik Alan Kuramı
Kredi:
3
Alan teorisi için vektör analizi. Statik elektrik ve manyetik alanlar. Zamanla değişen elektrik ve manyetik alanlar. Maxwell denklemleri.
Prerequisite:
PHYS 201 ve MATH 202
EE 364Elektromanyetik Alan Kuramının Uygulamaları
Kredi:
3
Farklı ortamlardaki düzlemsel dalgalar, yansıma ve kırılma. İletim hatları. Dalga kılavuzları ve kovuk tınlayıcıları. Antenler ve dalga yayıcılar.
Prerequisite:
EE 363 veya öğretim elemanı onayı
EE 371İletişim Mühendisliği
Kredi:
3
İletişim sistemlerinin yapıtaşları. Analog genlik ve evre/sıklık kipleme. Frekans bölümlü çoğullama. Örnekleme, nicemleme. Darbe iletim yöntemleri: darbe-kod kiplenimi ve delta Kodlaması. Zaman Bölümlü Çoğullama. Sayısal iletişim yöntemleri: Sayısal genlik ve evre/sıklık kaydırmalı kipneim.
Prerequisite:
EE 271 and (EE 272 veya öğretim elemanı onayı)
EE 372Rasgele Sinyaller
Kredi:
3
Rasgele süreçler, durağanlık, bağımsızlık, ergodiklik, korelasyon fonksiyonu. Rasgele süreçlerin spektral karakteristikleri. Rasgele girdili doğrusal sistemler. Özel rasgele süreçler: Markov, Wiener, Poisson ve Gaussian süreçler.
Prerequisite:
EE 214 veya öğretim üyesinin onayı
EE 431Elektronik Ölcme ve Ölçü Aletleri
Kredi:
3
Prerequisite:
EE 333, EE 335
EE 432 Sayısal Elektronik
Kredi:
3
Basit dalga şekilleri ve sayısal elektroniğin temelleri. Metal-oksit-yarıiletken (MOS) transistörün çalışması. MOS tabanlı evirici ve NMOS ve CMOS türü kapı devreleri. Bipolar kavşaklı transistörün (BJT) işleyişi. BJT tabanlı evirici ve kapı devrelerinin (TTL, ECL, I2L) işleyişi, yarıiletken bellekler.
Prerequisite:
EE 333
EE 433 İletişim Elektroniği
Kredi:
3
Telsiz iletişim sistemlerine giriş. Smith diyagramı kullanarak empedans uyumlandırma teknikleri. Yüksek frekans sistem ve kuvvetlendiricilerde gürültü ve bozulma. S-parametreleri kullanarak RF kuvvetlendirici çözümleme ve tasarımı. Yüksek frekans karıştırıcı ve salınıcılar. Faz kenetlemeli döngüler ve frekans sentezleyiciler. Kipleyici ve kip çözücü tasarımı.
EE 434 Geniş Çaplı MOS Tümleşik Devre Tasarımı
Kredi:
3
MOS aygıt kuramına giriş. NMOS ve CMOS sayısal devre temelleri. Serim tasarım kuralları. Proses teknolojileri. Devre başarımının mantık düzeyinde ve analog düzeyde benzetimi. NMOS ve CMOS LSI sistemlerin elektriksel ve fiziksel tasarımı. Dönem projesi.
EE 435 Endüstriyel Elektronik
Kredi:
3
Dört katmanlı elektronik devre elemanları ve uygulamaları. Elektriksel güç anahtarlama elemanları ve koruma önlemleri. Katı hal aygıtlarıyla enerji dönüşümü. Dalgalı akımdan doğru akıma, dalgalı akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan dalgalı akıma, doğru akımdan doğru akıma çeviriciler. Elektrikli sürücülerin kontrolü. Endüstriyel control sistemleri, röle devreleri. Ardışıl control devreleri.
Prerequisite:
EE 334
EE 436 Endustriyel Elektronik Laboratuarı
Kredi:
1
EE 437 İşlemsel Yükselteçler ve Uygulamaları
Kredi:
3
İşlemsel yükselteç temelleri; doğrusal işlemsel yükselteç devreleri: doğru akım kaynakları, akımdan gerilime ve gerilimden akıma dönüştürücüler, farksal yükselteçler, ölçüm yükselteçleri, dönüştürücü köprü yükselteçleri. Aktif süzgeçler; gerçekçi işlemsel yükselteç sınırları; kararlılık ve frekans dengeleme.
Prerequisite:
EE 334
EE 438 Tümleşik Devreler ile Tasarım
Kredi:
3
Doğrusal olmayan devre uygulamaları: gerilim karşılaştırıcılar, Schmitt tetikleyiciler, hassas doğrultucular, örnekleme/tutma devreleri; işaret üreteçleri: sinüs dalgası üreteçleri, multivibratörler, tümdevre zamanlayıcıları, üçgen dalga üreteçleri, üçgen-sinüs dalga çeviricileri, testere dişi dalga üreteçleri, gerilim-frekans ve frekans-gerilim çeviricileri; sayısal-analog çeviriciler (DAC) ve analog-sayısal çeviriciler (ADC): temel DAC teknikleri, bipolar DA çeviriciler, yüksek çözünürlüklü DA çeviriciler, DAC tabanlı AD çevrimi, paralel ADC teknikleri, tümlev tipi AD çeviriciler; logaritmik yükselteçler: log/antilog çeviriciler; faz kenetleme döngüleri.
Prerequisite:
EE 334
EE 439 İleri Elektronik Laboratuvarı
Kredi:
1
Aktif süzgeçler, faz kenetleme döngü (PLL) devreleri, sayıcılar ve bölücüler, tarama devreleri. Fonksiyon üreteçleri, çarpıcılar, karşılaştırıcılar ve işlemsel kuvvetlendirici özellikleri.
Prerequisite:
EE 334
EE 443 Mikroişlemciler
Kredi:
4
Mikrodenetleyicili sistemlerin elemanları, donanım ve yazılım analizleri. Hafıza yapısı, adresleme teknikleri, yazmaçlar, komut kümesi, dallanma, yığıt, altprogramlar, işkesme işaretleri ve mikrodenetleyicilerde giriş-çıkış aygıtları. Assembly ve C programlaması kullanarak küçük mikrodenetleyicili sistemlerin tasarımı. Laboratuvar.
EE 450 Kontrol Teknolojisi ve Tasarımı
Kredi:
4
Kontrol sistemlerinde algılayıcılar, sinyal çeviriciler ve sinyallerin işlenmesi. Endüstriyel ihtiyaçlar doğrultusunda kontrol sistemleri tasarımı. Geribesleme sistemleri ve tasarımı. Faz ilerleten ve geciktiren kontrol devrelerinin zaman ve frekans alanında tasarımlanması. PID denetim sistemleri.
Prerequisite:
EE 351
EE 451 Robot Kontrolüne Giriş
Kredi:
3
Robotların tanımı ve sınıflandırılması. Eklem, bağlantı ve tutuculara mekanik ve kinematik açısından genel bakış. Ters kinematik. Dinamik modellerinin belirlenmesi. Doğrusal olmayan sistemlerin durum-uzayı gösterimi ve doğrusallaştırılması. Robotların kontrolü. Bağımsız eklem kntrolü. Kuvvet kontrolü. Gezinge planlaması ve kontrolü.
Prerequisite:
EE 351
EE 453 Doğrusal Sistem Kuramı
Kredi:
4
Tek giriş ve tek çıkışlı sistemlerin gerçeklenmesi kuramı. Durum uzayı denklemlerinin çözümü. Yapısal özellikler: control edilebilirlik, gözlenebilirlik, algılanabilirlik, kararlılaştırılabilirlik. Durum geribeslemesi, gözleyici ve tek girişli-tek çıkışlı sistemlerde gözleyici tabanlı dengeleme tasarımı.
Prerequisite:
EE 351
EE 454 Çok değişkenli Doğrusal Sistemler
Kredi:
3
Polinom matris teorisinin temelleri. Transfer matrislerinin sonlu ve sonsuz kutup/sıfır yapısı. Gerçekleme teorisi: minimalite ve transfer matrislerinin minimal gerçeklemeleri. Doğrusal durum geribeslemesi tasarımı, doğrusal karesel regülatör problemi, çok girişli çok çıkışlı doğrusal sistemler için gözlemciye dayalı kompanzatör tasarımı.
Prerequisite:
EE 453
EE 455Java Programı ile Uygulama Geliştirme
Kredi:
3
Nesne-tabanlı programlamaya ve Java programlamaya giriş. Java Sanal Makinası (JVM), Java kodu geliştirme ortamları ve uygulamaları tasarımlarını dahil ederek. Java dili simge dizimi, hataların ele alınması ve istisnalar, yardımcı program sınıfları giriş-çıkış dizinini, grafiksel kullanıcı arayüzünü, soyut pencereleme araç kutusunu ve gelişmiş görselleri içeren uygulama programları arayüzleri; olay yönetimi. Uygulamacıkların tasarımı ve geliştirilmesi, grafikler, izlekler ve çoklu izlekli çalışma, TCP ve UDP kullanarak ağ kurma.
EE 457 Eniyileme Kuramına Giriş
Kredi:
3
Tek bir değişkene göre kısıtsız optimum arama, çoklu değişkenlere göre optimizasyon, kısıtlı eniyileme,. Varyasyonlar hesabı, optimumluk ilkesi vedinamik programlama, maksimum ilkesi, optimumluk için Kuhn-Tucker koşulları.
Prerequisite:
MATH 202
EE 460 Uzaktan Algılamaya Giriş
Kredi:
3
Uzaktan algılamanın fiziksel esasları. Doğal olayların radyasyon özellikleri. Algılayıcılar (sensörler) ve platformlar. Veri yorumlama ve işleme. Tarım bitkileri ve arazi kullanım uygulamaları. Problemler ve araştırmalar.
Prerequisite:
Consent of the instructor
EE 461 Optik Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Işın optiği, yönbağımsız ve yönbağımlı ortamlarda dalga optiği, optik araçlar, sapınçlar, optik lifler, (edilgen ve etkin) optik kaynaklar, optik öğeler ve optik seziciler. Çok bileşenli optik sistemlerin doğrusal sistem yöntemleriyle çözümlemesi. Farklı bileşenlerin ve çok bileşenli sistemlerin Code-V yazılımı kullanılarak tasarımı ve eniyilenmesi.
Prerequisite:
EE 363 or equivalent
EE 463Kablosuz İletişim için Anten Teorisi ve Tasarımı
Kredi:
3
Anten özellikleri ve ölçümü. Anten dizileri. Dipol antenler. Dipol elemanlar ve diziler için radyasyon modeli, giriş empedansı self ve karşılıklı empedans. Diyafram antenleri. Basılı antenler. Alan denklik ilkesi. Kasıtsız radyasyon ve kuplaj. Antenler için balunlar. Elektrik ve manyetik akım kaynakları için uzak alan radyasyon modelleri. Yansıma, kırınım.
Prerequisite:
EE 363
EE 470 Mobil İletişim
Kredi:
3
Kırsal mobil iletişimde VHF ve UHF bantları. Kanalların özellikleri: yavaş ve hızlı sönümlenen kanallar, frekans seçicilik, gecikme varyansı, koherans bant genişliği. Sinyalin tam sönümlenme olasılığı. İşaret karışması ve karışmaya karşı önlemler. Frekans kontrolü. Karasal iletimde çeşitleme teknikleri. Ağa giren trafik yere göre değişimi. Ağ hesapları ve iletişim kapasitesi. Spektrumun verimli kullanımı.
Prerequisite:
EE 371 ve EE 372
EE 471Ağ Güvenliğine Giriş ve Kriptografi
Kredi:
3
Veri ve ağ güvenliği mühendisliği. Açık Sistemler Arabağlaşım güvenlik mimarisi. Kriptolu sistemlere saldırılar: hizmeti engelleme, araya girerek dinleme, uyduruk mesaj yaratılması, mesajda değişiklik yapılması, tekrarlı gönderme saldırısı.Bakışımlı ve bakışımsız kriptografi yöntemleri. Özel ve kamu anahtarlamalı kriptografi. Gizli anahtar düzenleri, DES ve IDEA. Kamusal anahtarlamalı kriptoloji yöntemleri: RSA ve El Gamal. Eliptik eğri algoritmaları. İmza algoritmaları, özüt işlevleri, anahtar dağıtım ve tanılama düzenleri. Kriptolu sistemlere saldırılar için matematiksel yordamlar.
EE 473 Sayısal Sinyal İşlemeye Giriş
Kredi:
3
Örnekleme ve nicemleme yöntemleri. Doğrusal ötelemeyle değişimsiz sistemler, kararlılık ve nedensellik. İki boyutlu sistemler ve diziler. Akış diyagramları, sayısal süzgeç tasarım teknikleri, sonlu ve sonsuz dürtü tepkili süzgeçler. Ayrık Fourier Dönüşümü (DFT) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) hesaplama yöntemleri. Sınırlı bellek etkileri. Güç izgesi kestirimi. Ayrık zamanlı rasgele sinyaller ve sistemler.
Prerequisite:
EE 271 ve EE 272
EE 474 Optik Fiber İletişimine Giriş
Kredi:
3
Optik fiber dalga kılavuzları. Optik fiberler üzerinden iletimin özelikleri. Optik fiberler, kablolar ve bağlantılar. Optik fiber ölçümleri. Optik kaynaklar: Lazer, LED. Optik algılayıcılar. Alıcı taraftaki gürültünün önemi. Optik fiber sistemleri.
Prerequisite:
EE 373
EE 475 İmge İşlemeye Giriş
Kredi:
3
Sayısal imgeler. İmgelerinin nicemlenmesi ve örmeklenmesi. Renkli imgeler, stereo ve video imgeler. İmgeler üzerinde aritmetik işlemler, gri seviye işlemleri, uzaklık ölçümleri. İmge dönüşümleri. Doğrusal ve doğrusal olmayan süzgeçleme. İmge pekiştirme ve imge onarımı; bozucu etkilerin modellenmesi ve ters sügeçlemeİmge bölütlendirme. İmgelerin gösterimi ve betimlenmesi teknikleri.
Prerequisite:
EE 271 ve EE 272
EE 477 Sayısal İletişime Giriş
Kredi:
4
Rasgele süreçler. Analog iletişimde gürültü çözümlemesi. Toplanır beyaz gürültülü kanallarda veri iletimi, kiplenimli veri iletimi, denkleştirme. En iyi alıcı tasarımı, taşıyıcı/darbe eşzamanlaması. İkili ve m katlı iletimde hata olasılığı.Taşıyıcılı kiplenim: Genlik Kiplenimi (AM), Faz Kiplenimi (PM), Frekans Kiplenimi (FM), Dördün Genlik Kiplenimi (QAM) yöntemlerinin başarımları. Entropi, niceleme ve hız bozulma ilişkisi, bilişim kaynakları, kanal sığası ve kodlama.
Prerequisite:
EE 371 ve EE 372
EE 478 Bilişim Kuramına Giriş
Kredi:
3
Bilgi içeriği, koşullu, ortak ve karşılıklı entropi. İkili simetrik kanallar; bellekli ve belleksiz kanallar. Kaynak kodlama algoritmaları ve hız-bozunumu sınırları. Kanal sığası ve Shannon kanunu. Blok kodlar, çevrimsel kodlar, katlamalı kodlar.
EE 479 İletişim Laboratuvarı
Kredi:
1
Yazılım paketlerini kullanarak bellibaşlı işaret işleme tekniklerinin gösterimi. Çeşitli analog ve sayısal modülasyon teknikleri.
Prerequisite:
EE 374, concurrent with 477
EE 480-489 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.
EE 484Mühendisler için Yönetim
Kredi:
3
İşletme işlevinin gözden geçirilmesi, kendini ve organizasyonel başarımı yönetme yolları - verimliliğe karşılık etkinlik. İş ortamında karar verme kuramı, karar verme modelleri, katılım stilleri ve uygulanmasını içeren yönetsel karar verme. Stratejik sunum ve izlenim oluşumu. Yetkinin başkasına devredilmesi. Yönetim bakış açısı, Emir altındakilerin yönetilmesi, İletişim, Takım çalışması, Takım çalışması etkinliği, Takım üyeleri rolleri, Takım oluşumunun kademeleri, Takım içerisi anlaşmazlıkların yönetimi, Etkin takımlar. Vizyon, Misyon, Öekirdek değerleri içeren stratejik planlama, Stratejinin tanımları, Stratejik düşünme, Kurumsal kültür. Pazarlamanın çekirdek kavramları - Gereksinimler, İsterler, İstekler, Pazarlama yönetimi, pazarlama karışımı. Sunum becerileri ve iş görüşmeleri
EE 485Bulanık Kontrole Giriş
Kredi:
3
Prerequisite:
EE 352
EE 490 Özel Çalışma
Kredi:
3
EE 491 Özel Proje
Kredi:
3
EE 492 Mühendislik Çekirdek Dersi
Kredi:
4
Listed under Engineering Core Courses.
EE 492 Bitirme Projesi
Kredi:
4
Mühendislik çekirdek dersi olarak listelenmiştir.
EE 493-499 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinde öğrencilerin bireysel ilgilerine uygun olarak seçilmiş özel konular. Ders öğrenciye ileri düzeyde bağımsız çalışma yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanmıştır.
PHYS 391Fiziksel Elektronik I
Kredi:
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite:
PHYS 202 ve MATH 251
PHYS 392Fiziksel Elektronik II
Kredi:
3
Elektron cihazlarının çalışması ve özellikleri ile ilgili temel prensipler: Elektron balistik ve uygulamaları, elektron emisyonu (alan, termal ve fotoelektrik) Enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metallerde ve yarı iletkenlerde iletkenlik. Elektron istatistikleri, Shottky engelleri, p-n kavşakları ve uygulamaları. Bipolar, alan etkisi ve metal oksit-yarı iletken (MOS) transistörler. Fotoelektrik cihazlar. Negatif direnç cihazları.
Prerequisite:
PHYS 202 ve MATH 251
PHYS 462Katı Hal Elektroniği
Kredi:
3
Kristal yapı, elektron gazı, bant teorisi, elektronik iletkenlik, yarı iletkenler, süper iletkenlik, maddenin manyetik özellikleri.