Ders İçerikleri

EE 512Katı Hal Doğru Akım Sürücüleri
Kredi:
3
Doğru Akım (DA) sürücülerinin gelişimi. Tek-fazlı, üç-fazlı, ve akım kesici beslemeli DA sürücülerinin analizi. Tersinir sürücüler. Sürekli olmayan akım operasyonu. Yenilmeli frenleme. İkili dönüştürücler. Kapalı devre kontrol. Kontrolör yapılarının analiz ve tasarımı. faz kilitli devre tasarımı. Mikroişlemci tabanlı sürücü kontrol sistemleri ve uygulamaları
Prerequisite:
Test Prerequisite
EE 531Televizyon Mühendisliği
Kredi:
3
Işık ve renk temelleri. Görüntü iletme prensipleri. Görüntü sinyallerinin analogdan sayısala dönüşümü. Görüntü ve ses sıkıştırma teknikleri. Sayısal modülasyon ve TV yayınclığı. Sayılsal TV alıcıları. Görüntü yakalama ve görüntüleme cihazları. 3 Boyutlu TV.
EE 535Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlere Giriş
Kredi:
3
Mikro Elektro Mekanik Sistemlere (MEMS) giriş ve temel mikro fabrikasyon teknikleri, yüzey ince film işlemleri, fotolitografi, biriktirme-aşındırma teknikleri. MEMS fabrikasyonuna alanlar arası analiz yaklaşımı. Algılama ve eylemleme mekanizmalarının temelleri, sığal ve piezo-direnil teknikler, mikro fabrike edilmiş algılayıcı ve eyleyiciler. Basınç ölçerler, ivme ölçerler, jiroskoplar ve tınlayıcılar ve uygulamaları.
EE 536 Mikro-Elektro-Mekanik Sistemlerin Uygulamaları
Kredi:
3
Mikrofabrikasyon araç ve yöntemleri: Alttaş temizleme, oksidasyon, LOCOS, katkılama, ince-film serimi, metalizasyon, alttaş yapıştırma, litografi, tasarım kuralları, maskeler, ıslak/kuru aşındırma, yüzey ve yığınsal mikroüretim. Algılayıcı ve eyleyici teknikleri: elektromanyetik, elektrostatik, piezoelektrik ve termal teknikler. MEMS uygulama alanları: MOEMS (mikrotarayıcılı görüntüleme sistemleri), nano-cımbız ve nano-tutucular, radyo-frekans MEMS ve CMOS-MEMS tümleştirme.
EE 537 Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımına Giriş
Kredi:
3
Mantık kapılarının elektronik özellikleri. MOS teknoojisi için üretim prosesleri. Serim tasarım kuralları ve örnekler. Geometriye bağlı elektronik özellikler. Tasrım doğrülarama, şematikten yakalama, analog/sayısal benzetim. CMOS sayısal devreler: bağlantı noktaları, süper tampon devreleri, CMOS anahtar mantığı. Dönem projeleri.
EE 540 İleri Sayısal Tasarım
Kredi:
3
Sayısal sistemlerin tasarım, belirtim, benzetim ve sentezi için Donanım Tanım Dillerinin (HDL) kullanımı ve Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA) üzerinde gerçeklenmeleri. Kavramdan benzetim, sentez ve teste kadar sayısal sistem tasarımının bütün aşamaları. Sayısal eleman mimarisi tanımlamada kullanılan yapısal, veri akışı ve davranışsal HDL tarzları. Son tasarımların FPGA üzerinde gerçeklenip doğrulanması.
EE 541 Bilgisayar İletişim Ağları I
Kredi:
3
Bilgisayar ağları ve iletişimine giriş. Çeşitli ortamlar üzerinden sayısal bilginin biçimlendirilmesi ve iletimi; Open Systems Interconnection referans modeli; Veri bağlantı katmanının işlevleri ve özellikleri; Veri bağlantı katmanı protokolleri; Ağ ve ağlararası iletişimin ilkeleri; Internet yönlendirmesi, sıkışıklık denetimi ve işleyişi. Yerel alan ağları: Topolojiler, çekişme altında ortam erişimi, kuyruklama ilkeleri, başarım değerlendirilmesi.
EE 542 Bilgisayar İletişim Ağları II
Kredi:
3
İleri düzeyde veri anahtarlama ve veri taşıma kavramları Eşzamansız Aktarim Kipi (ATM) ilkeleri. Optik ağ kurulumu. Yüksek hızda anahtarlama. Bilgisayar iletişim ağlarında kuyruklar kuramı ve gecikme modelleri, başarım sorunsalı. Sunuş katmanına giriş. Uygulama protokolları: mesaj kotarma sistemleri, veritabanı uygulamaları, ağ yönetimi, çoğulortam ve örün
EE 544Sayısal Kablosuz İletişim
Kredi:
3
Kablosuz iletişim kanallarının karakterizasyonu ve hem gürültü hem de sonlu bant genişliği kısıtlamaları altında modülasyon yöntemleri. Solunum koşullarında kablosuz haberleşme sistemlerinin tasarımı ve analizi. Kablosuz kanal kapasitesi. Çeşitlilik sistemleri Girişim kanalları ve eşitleme. Çok kanallı ve çok kanallı sistemler. Yayılı spektrum teknikleri ve çok kullanıcılı iletişim.
EE 545 Telsiz Ağlar ve Mobil Sistemler I
Kredi:
3
Telsiz ağların temel özellikleri ve işletimi. Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 802.11  ve Bluetooth telsiz ağları. Gezgin İnternet Protokolü (IP) ve tasarsız yol atama protokolları. Arakatman yazılım uygulama arayüzleri ve gezgin iletişimdeki uygulamaları. Eşdüzeyler arası (P2P) iletişime yönelik arakatman yazılım işlevleri. Gezgin iletişim uygulamalarının tasarım ve sınanması.
EE 546 Telsiz Ağlar ve Mobil Sistemler II
Kredi:
3
Tasarsız gezgin ağlarda yol atama protokolları. Gezgin İnternet Protoklü (IP) ilkeleri. IP Dinamik Terminal Yapılanış Protokolü (DHCP). Ağ adres dönüşümü (NAT). Güvenlik mühendisliğinin ilkeleri; şifreleme, zaaflar, bütünlük, gizlilik ve değişikliğe uğratma. Açık Anahtarla Şifreleme (PKE). Elektrik-Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) 802.11 telsiz erişim protokolü güvenliği (WEP).
EE 548 Telsiz İletişim Uygulamaları
Kredi:
3
Telsiz iletişim ve ağ kurma uygulamaları: Telsiz yerel alan ağları (WLAN), örüne telsiz erişim, eşdüzeyler arası iletişim, Bluetooth, tasarsiz gezgin ağlar (MANET), gezgin internet protokolü (IP) ve Dinamik Terminal Yapılanış Protokolü (DHCP).
EE 550 Yapay Sinir Ağları
Kredi:
3
Yapay Sinir Ağlarının (YSA)’nın temel prensipleri. Farklı mimarideki YSA’ların analizi. Hopfield modeli, Basit perseptron modeli, çok katmanlı perseptron modeli. Öğrenme algoritmaları. Geri yayılımlı öğrenme algoritması ve yerel minimum problemi. Geribeslemeli YSA modellerinin dinamik analizi. YSAların kontrol sistemleri, sistem tanılama, eniyileme konularında uygulamaları.
EE 551Dayanıklı Kontrol
Kredi:
3
Sinyaller ve sistemler için düzgeler. İç kararlılık. İçsel kararlaştırıcı dengeleyicilerin Youla parametrelendirmesi. Toplamsal ve çarpımsal sistem belirsizliği. Sistem belirsizlikleri karşısında dayanıklı kararlılık ve dayanıklı performans. Çevrim şekillendirme yoluyla dayanıklı performans probleminin çözümü. Pick-Nevanlinna aradeğerleme problemi ve model eşlemeye uygulamaları. Değiştirilmiş dayanıklı performans problemi (karma hassasiyet problemi): spektral çarpanlara ayırma ve model eşleme yoluyla çözümü. Faz ve kazanç payı en iyilemesi.
EE 552Sayısal Kontrol
Kredi:
3
Analog sistemlerin sayısal kontrolüne giriş. Örnekleme, nicemleme ve kodlama. Z-dönüşümü ve özellikleri, ters z-dönüşümü. Ayrıklaştırma teknikleri, sürekli zaman sistem ve süzgeçlerin ayrık-zaman eşdeğerleri. Ayrık-zaman sistemlerin geçici durum ve kalıcı durum analizi, kararlılık analizi. Sayısal kontrol birimlerinin kök yer-eğrisi ve sıklık yanıtı yöntemlerine dayalı tasarımı. Ayrık zaman sistemlerinin durum uzayı analizi ve kutup yerleştirme yöntemiyle kontrol birimi tasarımı. Ayrık-zaman eniyi kontrol tasarımına giriş.
EE 553Doğrusal Olmayan Kontrola Giriş
Kredi:
3
Doğrusal olmayan sistemlerin temel özellikleri, faz uzayı analizi yönetemleri, faz portresi çizimi, denge noktaları ve kararlılık kavramları. Lyapunov’un doğrudan yöntemi ve sistem analizi ve kontrolunda kullanımı. Özerk olmayan sistemlerde Lyapunov analizi, Barbalat lemmasını kullanarak Lyapunov-benzeri analiz, geribesleme ile doğrusallaştırma ve gerekli matematiksel araçlar: Lie türevleri ve Lie ayraçları, diffeomorfizmler ve durum dönüşümleri. Kayan kipli kontrol ve uyarlamalı kontrole giriş.
EE 562 Mikro Dalgalar
Kredi:
3
Elektromanyetik dalgalar ve yayılımı. Mikrodalga haberleşme sistemleri. Mikrodalga iletim hatları; dalga kılavuzları ve mikroşerit hatlar. Mikrodalga rezönatörler ve süzgeçler. Mikrodalga hibrit bileşenler. Yönlü kuplaj elemanları. Güç bölücüler, birleştiriciler. Mikrodalga yarıiletkenler (diyotlar, transistörler). Mikrodalga tüpleri (Klistron, yürüyen dalgalı tüpler:TWT, magnetron.
EE 570 İşaret Analizinde Altuzay Yöntemleri
Kredi:
3
Ana bileşenler analizi ve beyazlaştırma. Anlık karışımlar, evrişimsel karışımlar, doğrusal olmayan karışımlar. Kaynak ayrıştırma problemi ve kokteyl parti problemi. Temel bağımsız bileşenler analizi, bağımsız faktör analizi, izdüşümsel yöntemler, seyrek faktör analizi. Dağılımları Gausstan uzaklaşmayı maksimum kılarak, karşılıklı bilgi aktarımını minimum kılarak, doğrusal olmayan ilintisizleştirme ile veya doğrusal olmayan ana bileşenler analizi kullanarak elde edilen bağımsız bileşen yorum ve türetimleri. Gürültülü bağımsız bileşenler analizi, doğrusal olmayan bağımsız bileşenler analizi, zaman yapısını kullanan yöntemler, evrişimsel karışımlar ve gözü kapalı ters evrişim. Pratik sorunlar ve uygulamalar.
EE 571Bayes Temelli İşaret İşleme
Kredi:
3
Bayes kuramı ve Bayesçi kestirim. Belirlenimci, olasılıksal ve ardışık yordama teknikleri. Toplu ve ardışık Bayesçi kestirimler. Örnekleme yöntemleri ve benzetime dayalı Bayes teknikleri. Bayesçi işaret işleme için durum uzay modelleri. Bayes temelli kestirimde klasik yaklaşımlar, doğrusal en iyi süzgeçler: Kalman süzgeci ve yaygınlaştırılmış Kalman süzgeci. Unscented dönüşümü, unscented Kalman süzgeci ve Gauss toplamı süzgeci ile Bayesçi kestirim. Parçacık süzgeçleri, öneme göre örnekleme, önem fonksiyonunun seçimi, yeniden örnekleme ve parçacık süzgeçli Bayesçi kestirim. Bayes temelli birleşik durum/parametre kestirimi, parçacık süzgeçleri için Cramer-Rao sınırı.
EE 572 İşaret İşlemede Matematiksel Yöntemler
Kredi:
3
Ölçevli uzaylar, normlu vektör uzayları, doğuraylar. Doğrusal dönüşümlerin dört altuzayı. Hilbert uzaylarında yaklaşıklama: en küçük karesel süzgeçlemesi ve kestirimi, doğrusal bağlanım, polinomlarla yaklaşıklama, en küçük normlu çözümler ve sistem tanılama. Matrislerin çarpanlara ayrılması, özvektörler, tekil değer ayrışımı, döngüsel matris tersi, sözde ters. Kısıtlı en iyileme kuramı ve dinamik programlama.
EE 573 Örüntü Tanıma
Kredi:
3
Öğrenme ve istatistiksel karar kuramına genel bakış. Model çıkarımı ve parametre kestirimi. Bağlanım ve sınıflandırmada doğrusal modeller. Çekirdek yöntemleri. Parametresiz yöntemler. Model değerlendirme ve seçimi. Topluluk yöntemleri. Eğitmensiz öğrenme.
EE 574 İmge Çözümlemesi
Kredi:
3
İmge uzayları. Değişimsel eniyileme, degişimsel imge işleme: onarım ve gürültü süzme. Eğriler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Merkez eksen dönüşümü. Yüzeyler: gösterimleri, tanımları ve evrimleri. Arayüz yayılım teknikleri. İstatistiksel imge analizi: Ana bileşen çözümlemesi (PCA), Bağımsız bileşen çözümlemesi (ICA).
EE 575 Ağ Güvenliği ve Kriptografi
Kredi:
3
Kimlik doğrulama uygulamaları ve kimlik doğrulama işlevleri. Uygulama düzeyi kimlik doğrulama ve sayısal imzalar. Kerberos, X.509, dizin kimlik doğrulama servisi. Elektronik posta güvenliği. Pretty Good Privacy (PGP), S/MIME planları. IP güvenliğine (IPSEC) genel bakış. IP güvenliği mimarisi, Kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi. Örün güvenliğinin genel gereksinimleri. Oturum ve Taşıma katmanı güvenliği. Sistem güvenliği ilkeleri. İzinsiz kullanıcılar, solucanlar, virüsler ve diğer tehditler. Sızma önleme yöntemleri. Sızma sezme sistemleri (IDS). Güvenlik duvarları (Firewalls), Adli ağ analiz araçları (NFAT). Ağ Güvenliğinde yeni yönsemeler ve uygulamalar.
EE 576 Yapay Görme
Kredi:
3
Alt seviye özniteliklerin çıkarımı, sınır ve alan bazlı imge analizi, bölütleme ve gruplama, parlaklık ve renk, parlaklık bazlı şekil çıkarımı, fotometrik ve çift kameralı stereo görme, optik akılar ve hareket kestirimi, model-tabanlı imge analizi, tümleşim ve görme sistemleri, gerçek-zamanlı görme.
EE 577 İstatistiksel Sinyal Analizi
Kredi:
3
Rasgele süreçlerin özellikleri. Durağan süreçlerde ilinti fonksiyonu ve güç izgesi. Gürültü kaynakları, Gauss ve Poisson süreçleri. İstatistiksel kestirim kuramı, doğrusal ortalama karesel hata süzgeçlemesi, Wiener ve Kalman süzgeçleri. İşaret sezimi kuramı ve istatistiksel anlamlılık testleri.
EE 578Konuşma İşleme
Kredi:
3
Konuşma işaretlerinin oluşum kuramı, akustik tüp modeli, doğrusal kestirim modeli, kepstrum çözümlemesi, homomorfik konuşma işleme, yöney nicemleme ve ses kodlama, gürültü temizleme, konuşma sentezi, saklı Markov modelleri ve konuşma tanımaya uygulamaları
EE 579 Lisansüstü Seminer
Kredi:
0 P/F
Öğretim üyeleri, misafir konuşmacılar ve lisansüstü öğrencileri tarafından verilen seminerler ile elektrik-elektronik mühendisliğini ilgilendiren konularda öğrencilerin bakış açılarının ve farkındalıklarının genişletilmesi.
EE 580-589 Özel Konular
Kredi:
3
İletişim, kontrol veya elektronik alanlarında seçilen bir konunun derinlemesine çalışılması.
EE 583Special Topics (Independent Component Analysis)
Kredi:
3
Rasgele dizin, bağımsızlık, gradyanlar ve eniyileme yöntemlerinin tekrarı, kestirim kuramı enformasyon kuramı, ana bileşenler analizi ve beyazlaştırma. Temel bağımsız bileşenler analizi, bağımsız bileşenler analizi yorumları. Dağılımları Gausstan uzaklaşmayı maksimum kılarak, karşılıklı bilgi aktarımını minimum kılarak, doğrusal olmayan ilintisizleştirme ile veya doğrusal olmayan ana bileşenler analizi kullanarak elde edilen bağımsız bileşen yorum ve türetimleri. Temel bağımısz bileşen analizi yöntemleri, gürültülü bağımsız bileşenler analizi, doğrusal olmayan bağımsız bileşenler analizi, zaman yapısını kullanan yöntemler, evrişimsel karışımlar ve gözü kapalı ters evrişim. Bağımısız bileşenler analizi uygulamaları. evrişimsel karışımlar ve kör ters evrişim. Bağımısz bileşen analizi uygulamaları.
EE 58AMakine Öğrenmesi
Kredi:
3
Ders öğrencilere makine öğrenmesi alanında, pratik uygulama örnekleri ile desteklenmiş geniş bir perspektif vermek amacıyla tasarlanmıştır. Derste parametrik makine öğrenmesinin temelleri, regresyon, sınıflama, dışbükey kümeler üzerine izdüşüm, seyreklik teşvik edici öğrenme, kernel yöntemleri ve derin öğrenme konuları işlenmektedir.
EE 58HSayısal Video İşleme
Video formatlarına ve görsel algıya giriş.Video sinyallerinin Fourier analizi. Video örnekleme ve farklı örneklemeler arası çevrim.Video modelleme (Kamera, ışıklandırma, nesne, sahne). Hareket kestirimi. Video kodlama (sinyal ve/ya içerik tabanlı) ve video sıkıştırma standartlarına giriş. IP ağları üzerinden video dağıtımı.
EE 58KKontrol Mühendisliği Uygulamaları
Kredi:
3
İnsan operatörü modelleri, anestezi derinliğinin bulanık kontrolü, akıllı kon¬trolün bazı biyomedikal uygulamaları, ilaç zerkinin optimal kontrol problemi olarak ele alın¬ması, Parkinson hastalığı, şeker hastalığı ve kan glikoz seviyesinin kontrolü.
EE 590-599 Seçilmiş Konular
Kredi:
3
İletişim, kontrol veya elektronik alanlarında seçilen bir konunun derinlemesine çalışılması.
EE 591(Özel Konu) Doğrusal Olmayan Kontrol
Kredi:
3
EE 621 Devre Sentezi
Kredi:
3
S-düzleminde döngü ve düğüm denklemleri, durum denklemleri, Tellegen teorisi, pozitif belirli karesel biçimler. Gönderici ve transfer fonksiyonların sentezi: ‘z’ ve ‘y’ parametreleri, iletimin sıfır kesimleri. Aktif ağ sentezi, bazı klasik ağ yapılanmaları, işaret akış çizge teknikleri. Süzgeç karakteristikleri ve yaklaşıklarma yöntemleri. Duyarlılık ve tolerans hesabı.
EE 628 Oyun Kuramı
Kredi:
3
Matris ve genişletilmiş şekil ile oyunlara giris, eniyi oyun stratejileri, ayrık ve sürekli sıfır toplamlı oyunlar. Oyun çeşitleri. Kısmi bilgi ve oynlar, Markov oyunları. Sıfır toplamlı olmayan oyunlar ve çoklu oyunlar.
EE 631 İleri Elektronik Devreler
Kredi:
3
Darbe dönüştürücüler, iletim hatları. Genişbant yükseltici analizi ve tasarımı. Süpürme üreteci. Eşzamanlama. Negatif direnç aygıtları. Parametrik yükselticiler. Örnekleme kapıları.
EE 632 Mikro-elektronik Aygıtlar ile Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Doğrusal ve sayısal tümleşik devrelerin sınıflandırılması. Sayısal sistem tasarımı, mantık devreleri, bölücüler, sayaçlar ve bellekler, sayısal iletişim devreleri. Sayısal sistem tasarımı, radyo-TV devreleri, güç yükselticiler, doğrusal iletişim devreleri. Melez sistemler, SAW ve sayısal süzgeçler. Mikroişlemci tabanlı akıllı sistemler.
EE 633 Çok Geniş Çaplı Tümleşim Algoritmaları
Kredi:
3
Analog devre benzetimi, sayısal devre benzetimi ve anahtar düzeyinde benzetim teknikleri. VLSI devrelerin fiziksel tasarımı. Alan planlama, yerleştirme, kanal yol atama, global yol atama, başarım güdümlü yol atama. Silicon derleyici. Sayısal ve analog VLSI için silicon derleme.
EE 634 Tümleşik Elektronik
Kredi:
3
Tümleşik devre türleri, tümleşik devrelerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan fiziksel işlemler. Katkı atomlarının difüzyonu, yarıiletken eklem özellikleri, silisyumun oksidasyonu, ince filmlerin oluşturulması ve özellikleri, epitaksiyel büyütme, tümleşik devreler için pasif ve aktif aygıtlar, tümleşik devre tasarım temelleri.
EE 635 Elektronik Aygıtlar Kuramı
Kredi:
3
Fotoiletkenlik, Fotoemisyon, ışık yükseltimi, metal-yarıiletken diyotlar, alan etkili aygıtlar, yarıiletkenlerde ikincil etkiler, yalıtkan ve manyetik malzemelerin özellikleri.
EE 637 Tümdevre Tasarımı
Kredi:
3
EE 638 İleri Çok Geniş Çaplı Tümleşik Devre Tasarımı
Kredi:
3
Dinamik devreler: saatli statik mantık devreleri, yük sızıntısı, saklanması ve paylaşılması. Dinamik mantık: Domino, MODL, LDL, NORA ve Zipper CMOS mantık devreleri. Elektronik tasarım otomasyonu. Tümdevre tasarım seçenekleri: Programlanabilir mantık, programlanabilir kapı dizileri, kapı denizi ve standart hücre tasarımları. CMOS alt sistem tasarımı. Test ve test edilebilirlik için tasarım. Dönem projesi.
EE 639 Akım Modlu Devreler
Kredi:
3
Akım taşıyıcılar, akım geribeslemeli işlemsel kuvvetlendiriciler ve diğer akım kipli yapı elemanları. Gerilim kipinden akım kipine dönüşüm. Translineer devreler. Nullör kavramı. Akım kipli analog süzgeç tasarımı. Logaritmik domenli devreler. Dış davranışı doğrusal, iç davranışı doğrusal olmayan devreler.
EE 640 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı
Kredi:
3
Elektronik aletlerde, denetlemede ve haberleşmede amaca adanmış mikroişlemcili sistemlerin tasarımı. Orta ve büyük ölçekli mikroişlemcili sistemlerin tasarımı. Çok-işlemcili sistemlerin tasarımı.
EE 643 Sayısal İletişim
Kredi:
3
Sayısal iletişimde işaret uzayları ve sistem çözümlemesi. İletişim kanallarının özellikleri. Sonlu bant genişliği ve gürültü altında kiplenim teknikleri. Toplanır beyaz-Gauss gürültüsü altında doğrusal ve doğrusal olmayan işaretleşme. Temel denkleştirme yöntemleri. Uyarlanır denkleştirme. Çok kanallı ve çoklu-taşıyıcılı sistemler. Yayılı izge yöntemleri ve çok kullanıcılı iletişim.
EE 644 Hata Denetim Kodları
Kredi:
3
Cebir ve Galois alanlarına giriş. Doğrusal blok kodlar, çevrimsel kodlar, BCH ve Reed-Solomon kodları ve katlamalı kodları içeren çeşitli hata denetim kodları. Viterbi algoritması. Kafes kodlamalı modülasyon.
EE 650 H∞ -Optimal Kontrol
Kredi:
3
L2, L∞, H2 ve H∞ uzaylarının tanımları, doğrusal işleçler hakkında temel bilgiler. Nehari problemi. H∞ üzerinden aralarında asal çarpanlara ayırma, içsel kararlaştırıcı dengeleyicilerin parametrelendirmesi ve Hs∞ - en uygun kontrol probleminin bir model eşleme problemine indirgenmesi. Tek girişli ve tek çıkışlı sistemler için Nehari kuramı ile tek yanlı model eşleme probleminin çözümü. Çok girişli ve çok çıkışlı sistemlerde doğal iç-dış, spektral ve J-spektral çarpanlara ayırma. Krein uzayları. Nehari kuramı ile iki yanlı model eşleme probleminin çözümü. H∞ optimal kontrol probleminin durum uzayı çözümü: Merkezi kontrol birimi ve tüm H∞ en uygun kontrol birimlerinin parametrelendirilmesi.
EE 652 Uyarlamalı Kontrol
Kredi:
3
Uyarlamalı kontrol sistemlerinde temel yaklaşımlar ve alternatifler. Deterministik sistem modelleri. Gerçek zamanlı parametre kestirimi yöntemleri. Özyineli en küçük kareler yöntemi. Basit uyarlamalı kontrol için MIT kuralı. Referans modele dayalı uyarlamalı kontrol. Lyapunov yöntemi ile uyarlarmalı kontrol sistemlerinin kararlılık analizi. Dolaylı ve dolaysız uyarlamalı kontrol sistemleri.
EE 653 Optimal Kontrol Kuramı
Kredi:
3
Varyasyonlar hesabı, iki noktalı sınır problemleri, sürekli sistemlerin optimal kontrolü ve kontrol kuralları, Pontryagin minimum prensibi, en az zaman, yakıt ve enerji problemleri, optimal kontrol tasarımı, düzengeç ve takip problemeleri, tekil kontrol problemleri, ayrı sistemlerde optimal kontrol.
EE 655 Rasgele Sistemler ve Kontrolü
Kredi:
3
Ayrık ve sürekli zamanlı belirsiz doğrusal dinamik sistemlerin modellenmesi ve analizi. Kestirim problemleri: Bayesian, Fisher ve Ağırlıklı En Küçük Kareler kestirimi. En uygun tahmin, filtreleme ve yumuşatma. Kalman süzgeci. Wiener-Hopf kuramı. Olasılıksal en uygun kontrol.
EE 656 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri
Kredi:
3
Doğrusal olmayan kontrol problemlerinin çözümü, faz düzlemi, aktarım fonksiyonu, röleli servo-mekanizmalar. Optimum ve yarı-optimum röle servoları. Doğrusal olmayan kompanzasyon teknikleri. Kendinden uyarlamalı kontrol sistemleri. Analog benzetim.
EE 657 Robot Sistemleri
Kredi:
3
Endüstriyel otomasyon. Manipülator ve algılayıcı teknolojisi. Kinematik ve Lagrange dinamiklerinin tekrarı. Eklem-uzayı/çalışma-uzayı dönüşümleri ve veri yapıları. Noktadan noktaya sürekli yol kontrolü. Robot kontrolü: komut dilleri, navigasyon ve haritalama, optik ve akustik keşif ve örüntü tanıma, çarpışma kaçınma algoritmaları, konumlama hassasiyeti, çözünürlük ve tekrarlanabilirlik. Zeka dağılımı. Adaptif hiyerarşik kontrol.
EE 658 Bilgisayarla Kontrol Teknikleri
Kredi:
3
Sayısal kontrolörlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesi; bozunum modelleri, girdi/çıktı modellerine dayalı kutup yerleştirme tasarımı, durum uzayı yaklaşımına dayalı optimal tasarım; kendinden ayarlamalı kontrol; kestirimci kontrol. CAD araçları yardımıyla benzetim çalışmaları.
EE 662 Elektromanyetik Dalga Yayılımı
Kredi:
3
Hertz potansiyeli. Farklı ortamlarda düzlem dalgalar. Temel kaynakların spektral temsili. Tabakalı bir ortamda dipol alanı.Yer dalga ve iyonosferik yayılım. Bir dalganın tek bir parçacık tarafından saçılması ve yutulması.
EE 664 Antenler Kuramı
Kredi:
3
Akım dağılımı ve alan dağılımından doğan radyasyon. Uzak alanın hesaplanması.Temel dipol. İnce doğrusal antenler, yakın ve uzak alanlar. Antenlerin empedansı, öz ve karşılıklı empedans. Antenlerin yönlü özellikleri, anten dizileri. Alıcı antenler. Açıklık, boynuz , reflektörler ve lenslerden doğan radyasyon. Özel anten çeşitleri.
EE 670 Uyarlamalı Süzgeç Kuramı
Kredi:
3
Doğrusal süzgeçlerin farklı gerçeklenmelerinin matematiksel teorisi. Doğrusal eniyileme süzgeçlerinin detayları, Wiener süzgeçleri, doğrusal öngörü, ve Kalman süzgeçleri. FIR yapılarıyla lattice süzgeç yapılarının karşılaştırılması. En küçük kareler yöntemi, dik düşüş, en küçük ortalama kare (LMS) ve yinelemeli en küçük kareler (RLS) süzgeç tasarım algoritmalarının karşılaştırması.
EE 671 Bilişim Kuramı
Kredi:
3
Enformasyon ölçüleri, enformasyon kaynaklarının karakterizasyonu. Kesikli enformasyon kaynakları için kodlama. Kesikli kanal modelleri; kanal kapasitesi. Dalga biçimi kanalları ve hız-bozulma kuramı.
EE 673 Radar ve Sonar Sistemleri
Kredi:
3
Mikrodalga yayılımı. CW, FM, MTI doppler ve izleme radarı. Radar vericileri ve alıcıları ve antenler. Sualtında ses yayılımı. Sonar vericisi ve alıcısı. Güç çeviricileri. Dizi sinyal işleme. Radar ve sonar sinyallerinin algılanması ve işlenmesi.
EE 675 Rasgele Ortamlarda Dalgalar
Kredi:
3
Rastgele ortam ve onun istatistiksel özellikleri. Düzlem dalgalar spektrumu veya dizisi olarak rastgele alan. Ortalama alan, güç, alan tutarlılığı ve açısal spektrum.Dalga alanının şiddet değişimleri. Sabit saçıcılardadalgaların tekli ve çoklu saçılma teorisi. Ortamın diyadik geçirgenliği.
EE 676 Uzaktan Algılama
Kredi:
3
Radarların temel işlemleri ve uygulamaları. Mikrodalga uzaktan algılamada anten sistemi. Radyometri. Atmosferik bileşenlerle mikrodalga etkileşimi. Radyometri sistemleri. Arazinin aktif mikrodalga algılaması..
EE 677 Sezim ve Kestirim Kuramı
Kredi:
3
Klasik istatistiksel karar kuramı, karar ölçütleri ve bileşik hipotez testleri. Alıcı işlem eğrisi ve hata olasılığı, radar ve iletiişm uygulamaları. Parametreleri bilinmeyen veya rasgele parametreli sinyallerin sezimi, rasgele sinyallerin sezimi, parametrik olmayan sezim teknikleri. Sinyal tasarımına giriş, belirsizlik fonksiyonu, belirsizlik ilkesi. Radar ve sonar sistemi uygulamaları.
Prerequisite:
EE 577
EE 680-689 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik Mühendisliği alanındaki en son ve mevcut gelişmelerin çalışılması.
EE 690 Yüksek Lisans Tezi
Kredi:
0
EE 691-694 Seminer
Kredi:
3
Bilgisayarlar, sistemler, iletişim, kontrol ve katı hal konularındaki güncel araştırma alanlarının sunumu ve çalışılması.
EE 695-698 Özel Konular
Kredi:
3
Elektrik Mühendisliği alanında son gelişmelerinin çalışılması.
EE 699 Yönlendirmeli Araştırmalar
Kredi:
4
Bölüm öğretim üyeleri ile birlikte Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında araştırma gerçekleştirilmesi. Doktora programı öğrencilerinin öğretim üyeleri danışmanlığında bir araştıma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına ilişkin çalışmaları.
EE 790 Doktora Tezi
Kredi:
0
SCO 591(Özel Konu) Kaotik Dinamikler
Kredi:
3